Educational Academic Research
Research Article

İlkokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Problem Çözmeye İlişkin Yansıtıcı Düşünme Becerileri

1.

Ardahan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Ardahan, Türkiye

2.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye

3.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Bölümü, Zonguldak. Türkiye

Educational Academic Research 2022; 46: 62-70
DOI: 10.5152/AUJKKEF.2022.809078
Okunma: 928 İndirilme: 168 Online Yayın Tarihi: 19 Eylül 2022

Bu araştırmada, 4. sınıf ilkokul öğrencilerinin (9–10 yaş) cinsiyet, okul spor takımına katılma, lisanslı spor yapma ve aile gelir seviyesi değişkenlerine göre fiziksel aktivite ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca, fiziksel aktivite ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin fiziksel aktivite becerilerini yordama düzeyi incelenmiştir. Gümüşhane ili merkez ilkokullarında öğrenim gören, 95 kız ve 88 erkek, toplam 183 ilköğretim öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan ilişkisel tarama yöntemi, hâkim araştırma yöntemidir. Araştırmada, “Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Beceri Ölçeği” ve “Çocuklar için Fiziksel Aktivite Anketi” kullanılarak veriler elde edilmiştir. Veri analizinde, öğrencilerin demografik verilerini çözümlemek amacıyla frekans ve yüzde, değişkenler bağlamında ölçeklerin alt boyutları arasında olası anlamlı farklılıkları tespit etmek amacıyla Multivariate Analysis of Variance (MANOVA); alt boyutlar arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Kolerasyon Çarpımı testi ve öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin fiziksel aktivite düzeylerini tahmin etme derecesini belirlemek için Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, fiziksel aktivite ve değerlendirme arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, değerlendirmenin fiziksel aktivitenin önemli bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, okul spor takımlarına katılma, lisanslı spor yapma ve aile gelir düzeyi değişkenleri açısından fiziksel aktivite ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. İlkokul öğrencilerinde değerlendirme davranışının fiziksel aktivite düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmektedir

Cite this article as: Aydin, E., Filiz, B., & Durnalı, M. (2022). Physical activity levels and reflective thinkıng skills for problem-solving of primary school students. Educational Academic Research, 46, 62-70.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2822-3535